tEXtCopyright

Boat Ah’ BK
Length Ah’ BK
Year Ah’ BK
Hull material Ah’ BK
Engine type Ah’ BK
Location {J}
Price {I} Ah’ BK